School Social Workers

 • 鍾姑娘:
 • CHUNG Nga Ling 鍾雅玲
 • 香港小童群益會
 • The Boys’ and Girls’ Clubs Association of Hong Kong
 • 電話: 25775433(school)/ 25279121(centre)
 • 駐校時間: 星期一、二、三、五 09:00-17:00
 • 駐校地點: 正校
 • 麥姑娘:
 • MAK Lai To 麥麗桃
 • 香港小童群益會
 • The Boys’ and Girls’ Clubs Association of Hong Kong
 • 電話: 28904709(school)/ 25279121(centre)
 • 駐校時間: 星期一、二、四、五 09:00-17:00
 • 駐校地點: 分校